آش کرمانشاهی

آشپزی

آموزش آش کرمانشاهی با دستور پخت خانم مکاری زاده در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۵ دی ۱۳۹۹