پزشکی قانونی

کارشناسی

 گفتگو با آقای دکتر درودچی مدیرکل پزشکی قانونی فارس بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۵ دی ۱۳۹۹