طرح جنگلانه کامفیروز

در استان

طرح جنگلانه در کامفیروز اجرا شد.

رویداد های استان فارس
۱۷ دی ۱۳۹۹