بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

انتخابات

سفر های انتخاباتی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به فارس و گفتگو با مردم خشت در رابطه با انتخابات در بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

ویژه انتخابات
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶