چرا چشم پزشکا عینک می زنن؟

خوشا شیراز

پاسخ جالب آقای دکتر نیکنام فوق تخصص قرنیه چشم در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ دی ۱۳۹۹