کمک های مومنانه کوهمره سرخی

در استان

 رزمایش کمک های مومنانه کوهمره سرخی

رویداد های استان فارس
۲۲ دی ۱۳۹۹