آغاز ساخت مدرسه در شهرستان زرقان

در استان

آغاز ساخت مدرسه در شهرستان زرقان

رویداد های استان فارس
۲۴ دی ۱۳۹۹