ای دوست به شهر ما صفا آوردی

در استان

وداع با شهید گمنام در شهرستان آباده

رویداد های استان فارس
۲۹ دی ۱۳۹۹