سُر خوردن مجری وسط برنامه 

دلگشا

امین رضایی مجری برنامه دلگشا در حین اجرا از ذوق اصغر آقا زمین خورد

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ بهمن ۱۳۹۹