پمپ بادکنکی

علمی شو


آزمایش را با دقت دیدید؟
درباره سوالات مطرح شده در آزمایش فکر کردید؟
پاسخ های خودتون را برام بنویسید. برای بهترین پاسخ هدیه در نظر گرفته شده

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۴ بهمن ۱۳۹۹