زیر آب یا روی آب

علمی شو


توی این پست دو تا آزمایش انجام می دهیم
۱- پرتقال شناگر
۲- با نمک بی نمک
بجز راه حلی که در ویدیو مطرح شده، شما می توانید کاری کنید که تخم مرغ وسط آب شناور بماند؟

پاسخ های خودتون را برام بنویسید. برای بهترین پاسخ هدیه در نظر گرفته شده

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۵ بهمن ۱۳۹۹