جامعه شناسی انتخابات

انتخابات

گفتگو با آقای دکتر ذاهد جامعه شناس و استاد دانشگاه در رابطه با انتخابات در برنامه گفتگو

ویژه انتخابات
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶