ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

انتخابات

ترانه محلی قشقایی با صدای آقای شهبازی

ویژه انتخابات
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶