جوغ، تَلَک دونی، کَل پُک

خوشا شیراز

شلم شوربای این هفته در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ بهمن ۱۳۹۹