بسته انتخاباتی 25 اردیبهشت

انتخابات

در این بسته انتخاباتی به  سفریکی  نامزد ریاست جمهوری به استان فارس و نظرات مردم می پردازد

ویژه انتخابات
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶