عشایر فارس حماسه سازان تاریخ

کارشناسی

گفتگو با آقای روح الله رشیدی مسول کنگره سرداران شهدای عشایر فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۴ بهمن ۱۳۹۹