سرود همدلی

انتخابات

ترانه همدلی با صدای مجید اخشابی
 

هموطن یارا ،  راه فردا را.... هــرچـه بهتـر بسازیم

همره خورشید ، از شب تردید... صبح باور بسازیم

 

 

باهم می خوانیم ... شانه به شانه ، چه عاشقانه

مــــــانـــــی   تـــــــو جـــــاودان   ای ایــــــــــــــران

 

ایــــــــــــــــــــــــران آبــــــاد ، ایـــــــــــــــــــران آزاد

ایران ای یادگار یاران  ، ایران ای چشمه سار ایمان

 

هموطن یارا ،  راه فردا را.... هــرچـه بهتـر بسازیم

همره خورشید ، از شب تردید... صبح باور بسازیم

 

 

باهم می خوانیم ... شانه به شانه ، خانه به خانه

مــــــانـــــی   تـــــــو جـــــاودان   ای ایــــــــــــــران

 

ایــــــــــــــــــــــــران آبــــــاد ، ایـــــــــــــــــــران آزاد

ایران ای یادگار یاران  ، ایران ای چشمه سار ایمان

ویژه انتخابات
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶