انتخابات و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

انتخابات

گفتگو با آقای دکتر قادری اقتصاد دان و استاد دانشگاه در رابطه با اقصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال در برنامه گفتگو

ویژه انتخابات
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶