نوآوری سپاه در عملیات فتح فاو

ویژه دهه فجر

 نوآوری سپاه در عملیات فتح فاو
 سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس

دهه فجر
۲۱ بهمن ۱۳۹۹