مهری به رنگ همدلی

انتخابات

گزارش خبری از ثبت احوال شیراز در رابطه با مهر انتخابات و شناسنامه افراد شرکت کننده

ویژه انتخابات
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶