شیرازیها سخت کوشند

دلگشا

گفتگو با آقای مهیار قدوسی فعال فضای مجازی در برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ بهمن ۱۳۹۹