آزمایش لیوان جذاب

علمی شو

ابتدا آزمایش را مشاهده کنید و سپس متن را مطالعه کنید.

همان طور که ملاحظه کردید بعد از اینکه آب را به پودر جاذب داخل لیوان اضافه کردیم، چند ثانیه صبر کردیم تا آب به خوبی جذب پودر شود و
وقتی لیوان را وارونه کردیم حتی یک قطره آب هم از لیوان به بیرون ریخته نشد! اما چرا پودر جاذب هم از لیوان بیرون نریخت؟

حال که متوجه شدید پوشک بچه چگونه آب را به خود جذب می کند

و با پودر سوپر جاذب آشنا شدید.

جستجو کنید که کاربردهای "سوپر جاذب" چیست و این پودر چه طور می تواند به طبیعت کمک کند و چه تاثیری در صنعت کشاورزی دارد؟

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۳۰ بهمن ۱۳۹۹