خلبانی که رویای پرواز نداشت

خوشا شیراز

گپ و گفتی با  خسروی گشتاسب بانوی خلبان ایرانی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳ اسفند ۱۳۹۹