آزمایش ساز آبی

علمی شو

دقت کرده اید که چرا هر انسانی صدای مخصوص خودش را دارد


دو لیوان مثل هم بردارید و یکی از آنها را پر از آب کنید، گوش تان را روی دهانه ی لیوان خالی بگذارید و با قاشق به لیوان ضربه بزنید. بعد گوش تان را روی لیوان پر از آب بگذارید و به آن ضربه بزنید.
سرعت و شدّت صدا را در رسیدن به گوش تان مقایسه کنید

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۳ اسفند ۱۳۹۹