ساماندهی وانت بارهای شهری

رادیو پیگیر

ساماندهی وانت بارهای شهری و جلوگیری از حمل بار ناایمن
نعمتی- رئیس سازمان حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۴ اسفند ۱۳۹۹