ضرب المثل های ناب شیرازی

ویژه

شما چه ضرب المثل های شیرازی رو بلدین؟ 

پیشنهاد ما به شما
۵ اسفند ۱۳۹۹