بانوی شاعر شیرازی

دلگشا

گپ و گفتی با آیدا تقی زاده شاعر نوجوان شیرازی در بخش دختران سرزمین من برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ اسفند ۱۳۹۹