بهترین گزینه

انتخابات

بهترین گزینه برای ریاست جمهوری کیست؟

این کلیپ در رابطه با خصوصیات مورد نیاز رئیس جمهور تهیه و تولید شده است.

ویژه انتخابات
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶