آزمایش فشار آب

علمی شو

حتما خودتون این آزمایش را انجام بدهید و لذت ببرید

به نظرتون شکل ظرف در فشار آبی که بیرون می ریزد، تاثیر دارد؟

همان طور که مشاهده کردید
هر چه مقدار آب بیشتر باشد و عمق بیشتری داشته باشد، فشار آن هم بیشتر است. چون وزن آبی که روی آن است بیشتر می شود؛ برای همین دیواره‌ی سدها را در قسمت پایینی آن‌ها ضخیم تر و محکم تر از قسمت های بالایی می سازند تا بتوانند فشار بیشتری را تحمل کنند‌.

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۹ اسفند ۱۳۹۹