کنگره ملی شعر در مکتب گمنامی 

بسیج

 تمدید نخستین کنگره ملی شعر در مکتب گمنامی 

فعالیت های بسیج
۳۰ اسفند ۱۳۹۹