پیشکسوتان هنرهای نمایشی قیر و کارزین

ویژه نوروز

در برنامه بهاردلگشا آقایان محمدصادق مرادی و جواد پارسا از پیشکسوتان هنرهای نمایشی شهرستان قیر و کارزین و استان فارس به بیان تجربیات خود پرداختند

ویژه برنامه های نوروزی
۱ فروردین ۱۴۰۰