طنز ایستگاه

دلگشا

آیتم طنز ایستگاه با موضوع کندن معابر و خیابان ها

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ فروردین ۱۴۰۰