آزمایش سیفون

علمی شو

شما هم آزمایش کنید، فکر کنید و لذت ببرید

جالبه بدونید که ۱۵۰۰سال قبل از میلاد، برای بیرون کشیدن مواد مایع از مخزن های بزرگ، از روش سیفون استفاده می کردند

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۹ فروردین ۱۴۰۰