آزمایش لیوان جادویی

علمی شو

پیشنهاد می کنم حتما تا آخر این آزمایش را ببینید

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۱ فروردین ۱۴۰۰