صدای شما بسته 36

صدای شما

 مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰