از ساخت مدرسه تا آزادی زندانیان مرودشت

در استان

از افتتاح مدرسه تا آزادی زندانیان مرودشت
در استان

رویداد های استان فارس
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰