نیوار این هفته عاشقانه شد

خوشا شیراز

عاشقانه های فرزاد فرخ و محسن ابراهیم زاده در بخش نیوار برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰