نقالی

برنامه های تلویزیونی

نقالی استاد بیابانی به مناسبت روز بزرگداشت زبان و ادبیات پارسی در ارتباط زنده با خراسان رضوی
فردوسی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰