رباعی خوانی در وصف صادق آل محمد

برنامه های تلویزیونی

باعی خوانی آقای نوبندگانی شاعر شیرازی در وصف امام صادق (ع)  
 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۶ خرداد ۱۴۰۰