ویژگی های داوطلبان شورای عشایر

حرف نو

 آقای زارعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل امور عشایر فارس در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۱۸ خرداد ۱۴۰۰