شاخص ترین ویژگی ایرانی ها 

برنامه های تلویزیونی

اصغر همت بازیگر نامی شیراز مهمان برنامه شب ایرانی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۰ خرداد ۱۴۰۰