نظارت قوه قضائیه بر فرآیند انتخابات

سرنوشت

 آقای اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در برنامه سرنوشت

ویژه برنامه انتخابات
۲۱ خرداد ۱۴۰۰