ترس بازیگر معروف از موتور سواری

برنامه های تلویزیونی

عبدالرضا اکبری بازیگر نامی ایران زمین در برنامه شب ایرانی 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۱ خرداد ۱۴۰۰