ساز و کار هیات نظارت بر شوراهای شهر و روستا

سرنوشت

روح الله نجابت رئیس هیات نظارت شوراهای شهر و روستا در فارس مهمان برنامه سرنوشت

ویژه برنامه انتخابات
۲۶ خرداد ۱۴۰۰