تسلیم اظهارنامه مالیاتی

رادیو پیگیر

حمید رضا  محمدابراهیمی - معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳ تیر ۱۴۰۰