تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایات مردم

رادیو پیگیر

بحرینی - دادستان عمومی و انقلاب استان فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۷ تیر ۱۴۰۰