صدای شما چطوره؟ 

خوشا شیراز

آیتم آقای خواننده در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۲ تیر ۱۴۰۰