قطعی های اخیر برق

رادیو پیگیر

منصوری صبا ، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق شیراز

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۴ تیر ۱۴۰۰