پویش بوقت روشنایی

فضای مجازی

با خاموش کردن یک کولر به مدت ۱۵ دقیقه در طول روز ، به پویش بوقت روشنایی بپیوندید.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۸ تیر ۱۴۰۰