خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی شهر صدرا و رفع مشکلات مربوطه

رادیو پیگیر

پرنیان ، شهردار شهر صدرا

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۱ تیر ۱۴۰۰